چگونه در انتخاب ک لامپ دوچرخه

- May 09, 2017 -

در در بازار بس ار از محصولات لامپ تابع و ق مت ک قطره بس ار بزرگ است، چگونه در انتخاب محصولات خود است؟

در
از

در نوع و شدت منبع نور از مهم تر ن چ ز ا ن است مصرف کنندگان ، بلکه ق مت لامپ را تحت تاث ر قرار. لامپ ها را ج در بازار 3 نوع هستند: لامپ ها رشته تنگستن، پنهان و LED. برا درک شدت نور، اول از همه مطمئن شو د که واحد نور: لومن (لومن)، آن را نشان دهنده زمان واحد از انرژ نور تابش، همچن ن م توان گفت که م زان نور ساطع، تعداد لومن ب شتر از تعداد نور ب شتر، البته، روشن تر است.

در
از

HID (شدت تخل ه بالا) لامپ تخل ه گاز ، همچن ن به عنوان لامپ زنون، بازده نوران شناخته شده (1W از نور ساطع حدود 50 لومن)؛ اول ن است برا روشنا ورزشگاه استفاده م شود، و پس از آن خودرو ن ز از آن استفاده به جا لامپ هالوژن سنت . از آنجا که از و ژگ ها نور بالا (در حدود سه بار لامپ هالوژن)، مصرف برق کم (در حدود ن م از لامپ هالوژن عموم )، زندگ م تواند 2.000 ~ 3.000 ساعت، به تدر ج به استفاده از لامپ خود پ وند برسد. HID انتخاب روشن تر ن لامپ دوچرخه فعل است، اما ق مت بس ار گران است، به طور عمده برا ن از برا ورزشکاران حرفه ا نورپرداز نور قو و علاقه مندان به کوه اکسپلورر استفاده کن د.

  • چراغ چرخه ضد آب MJ-900، چراغ دوچرخه سواری قابل شارژ مجدد
  • چراغ دوچرخه سواری چراغ عقب Eagle 300 USB، چراغ دوچرخه سواری شبانه روزی
  • چراغ دوچرخه سواری عقاب 700 جلو، چراغ قوه دوچرخه سواری برای دوچرخه سواری دوچرخه سواری
  • MJ-898 کلاه دوچرخه سواری با چراغ های ساخته شده، چراغ جلو و نور عقب
  • MS-622T USB LED دوچرخه سواری چراغ ایمنی عقب برای کودکان و نوجوانان
  • کلاه ایمنی MJ-898 با چراغ های عقب LED برای دوچرخه های جاده ساخته شده است

محصولات مرتبط