اصل نور چراغها عقب دوچرخه

- May 09, 2017 -

در مقطع منشور متساو الساق ن است راست گوشه مثلث به نام منشور بازتاب کامل و nbsp؛

در
از

ا ن متساو الساق ن راست زاو ه دار مثلث ABC نشان دهنده ک مقطع از ک منشور به طور کامل منعکس کننده، دو حق خود لبه -angled AB و BC دلالت دو منشور بر کد گر عمود بر ور .


از

اگر نور به صورت عمود است ش بازتاب بر رو هواپ ما AB، از آن خواهد شد به منشور در جهت اصل تزر ق م شود، به ضرب گلوله به سطح AC، با توجه به زاو ه از بروز (45 درجه) ب شتر از نور از تزر ق ش شه ا به هوا، نور خواهد شد جا در هواپ ما AC بازتاب کامل، در طول مس ر از قبل از م لاد به ساقه از منشور. در صورت که نور عمود بر سطح AC، و بعد از منشور به جهت اصل ، انعکاس کل در AC تزر ق م شود، پ ش از م لاد دو سطح رخ م دهد، و در نها ت در امتداد جهت مخالف از ا ن حادثه، دو جهت مخالف از هواپ ما AC به ساقه زندگ در بس ار از ا ن اصل از قطعات، مانند چراغها عقب دوچرخه، استفاده از ا ن اصل است.

  • چراغ جلو دوچرخه روشن LED Eagle 700 فوق العاده روشن USB قابل شارژ برای دوچرخه سواری جاده ای
  • MJ-898 کلاه دوچرخه سواری با چراغ های ساخته شده، چراغ جلو و نور عقب
  • MJ-819 چراغ دوچرخه عقب قرمز عقب برای ایمنی دوچرخه سواری
  • MS-622 دوچرخه سواری فوق العاده، چراغ دوچرخه LED و نور عقب
  • کلیدهای MS-622 بر روی USB قابل شارژ چراغ ایمنی دوچرخه سواری برای دوچرخه سواری شهری در شب
  • چراغ جلو چراغ قابل شارژ MJ-886، نور 550 لومن سر چراغ

محصولات مرتبط