- May 09, 2017 -

در مع ار ها ضد ضربه از کلاه دوچرخه و ن رو شرکت از کمربند دست و پنجه نرم م به جلو توسط قرار محصولات قابل فروش کم ته آمر کا ا من (CPSC) در اواسط 70 & # 39؛ قرن گذشته است. پارامترها پروژه مانند بن اد اسنل، اداره استاندارد مل ا الات متحده و آکادم آمر کا از مواد تست با توجه به نهادها مختلف ارائه شده است. در آن زمان، تنها ک کلاه ا من موتور س کلت نور ا ن مع ار ملاقات کرد. با ا ن حال، دوچرخه سواران حاضر به پوش دن چن ن کلاه ز را آنها سنگ ن و تنفس است.

در
از

برا ا ن منظور، بل دوچرخهسوار شرکت برا اول ن بار توسعه ک دوچرخه استاندارد CPSC کلاه ا من ، آن را از پوسته ABS پلاست ک ساخته شده، پ چ ده شده در فوم پل استا رن. بعد به روز مواد پوسته ها پ و س و مواد ق مت بالاتر پل کربنات تا حد ز اد وزن از کلاه ا من را کاهش م دهد. به طور کل ، کلاه ا من دوچرخه م توان د حداقل دو فرآ ند تاث ر مقاومت در برابر، اول ن بار و دوچرخه سواران و ا اتومب ل ها د گر برخورد، بار دوم است که سوار دوچرخه سوار خود را به برخورد سقوط کرد، و ا ن مواد دارا اثر بافر خوب در دو ضربه. < p="">


از

از آنجا که ظهور کلاه ا من دوچرخه، شکل دستخوش تغ رات بس ار شده است. کلاه دور در حال حاضر منسوخ شده است، کلاه در حال حاضر کوچکتر، و در چه دارا ک تغ ر بزرگ، و اثر تهو ه سرد است ن ز در خط با اصل آ رود نام ک .