- May 09, 2017 -

<؟ p=""> لامپ دوچرخه به طور کل دارا باطر و خود به خود برق نوع دو. نوع باطر ن از به تعو ض لامپ باتر ، ا ن نوع از درخشان ثبات تر است. و برا نوع الکتر ک خود به خود بر اصطکاک لاست ک و ژنراتور درام به شکل، مانند حالت ساخته شده است در بر اساس به درخشان. اگر شما ثبات بالا و الزامات ا من برا نور، پس از آن شما را انتخاب نما د لامپ دوچرخه باطر ، برعکس، اگر مورد ن از خود را به طور بالا ن ست، پس از آن هر دو برا شما مناسب است. و شما م توان د ک لامپ دوچرخه و ژه را انتخاب نما د.
از

در
از

چراغ قوه مناسب برا استفاده مستق م به عنوان چراغها جلو ن ست، لامپ کل است که در واقع چراغ قوه، واقع لامپ دوچرخه با د به مقررات آلمان مطابقت ~

در آلمان ک استاندارد برا لامپ دوچرخه است.

در 3 و ژگ ها اصل وجود دارد، ک از خط برش است، م توان د حرکت به سمت بالا ن ست تسمه نور، و خط برش نم تواند ب ش از حد بالا، ا ن است که اطم نان حاصل شود که شما نور نزد ک هستند، نم خواهد با تراف ک مخالف ا من دخالت؛

در دوم، در نقطه ا با د به طور مساو شود، مورب گسترش بر رو زم ن، از طر ق توز ع روشنا دور و نزد ک سازگار؛ حداقل ارزش روشنا برا ک فاصله خاص ن ز تعر ف شده است، ب ش از حد پا ن برا د دن، ب ش از حد بالا چشم بس ار آسان است به خستگ ~

سوم، درجه حرارت رنگ م توان د 5000K تجاوز نم کند، با د درجه حرارت گرم م شود ~ برا اطم نان از نفوذ خاص در همان زمان کاهش بار از چشم ~

  • یک جفت:
  • بعدی: نه
  • MJ-900 1000 لومن وزن سبک زیر 100 کوهستان دوچرخه چراغ جلو برای سواری شب
  • چراغ دوچرخه سواری عقاب 700 جلو، چراغ قوه دوچرخه سواری برای دوچرخه سواری دوچرخه سواری
  • MS-622 جلو چراغ های کوچک و برگشت ایمنی دوچرخه چراغ
  • MJ-902 سوپر روشن قابل شارژ Cree LED کوه دوچرخه نور Kits
  • MJ-898 دوچرخه کلاه با ساخته شده در جلو، روشن سیگنال و چراغ عقب
  • چراغهای LED چراغ MJ-900 برای دوچرخه سواران کوهستان

محصولات مرتبط