- May 09, 2017 -

در در کل ت، قاب فولاد ک انتخاب بس ار خوب است، با کشش خوب و کاربرد بودن، ک بار آس ب د ده، هر شهرستان کوچک، و ا تعم ر خودرو، م تواند حل شود. & # 39؛ S فقط در حال حاضر وزن متوسط، محکم و با دوام قفسه از فولاد بس ار دشوار است برا خر د است. اگر چه سخت بازپرس کردن از آل اژ آلوم ن وم تنها م تواند آس ب به محل جوش و ژه برا تعم ر پ دا کن د، اما به دل ل وزن سبک، ارزان، در بازار دوچرخه ورزش در خط بزرگ بوده است، و قدرت خود را با بهبود فن آور ، رس ده خاص استاندارد، بنابرا ن آلوم ن وم قفسه، ن ز ک انتخاب خوب است. اگر شما در قفسه آل اژ آلوم ن وم را انتخاب کن د، لطفا سع کن د به انتخاب با تقو ت، برا برخ از پمپاژ ب شتر، وزن سبک تر به دقت انتخاب کن د، آنها را نه لزوما در جوشکار کرک، بلکه آن است که به احتمال ز اد در لوله م شود که در آن تاث ر تصادف ترک خوردگ . کربن و ت تان وم و د گر مواد به طور موقت حذف شدند. ادآور به شما برا توجه داشته باش د که بس ار از کارخانه درجه ش ب، و تماس پ چ قلاب قفل شده ن ست، با د به اد داشته باش د به سفت، در غ ر ا ن صورت، پنجه عقب قلاب سخت است.
از

در
از

<ص سبک=""> انتخاب ک چنگال نرم و ا ک چنگال سخت همواره ک مشکل به ستوه آورده بس ار از مردم بوده است. چنگال سخت است که به وضوح کارآمد تر و سبک تر، اما آن را ن ز مشترک به برخورد ضربه و سوزن. چنگال نرم تا حد ز اد م تواند به کاهش لرزش از زم ن، اما قربان طب ع بهره ور ، و وزن سنگ ن تر، پس از آن که شکست، تعم ر و نگهدار ن ز دشوار است، ا ن ن ز ک حق قت مسلم. بنابرا ن با د در مورد وضع ت از راه دور به انتخاب هدف قرار، اگر به طور عمده در جاده در حال اجرا صاف، چنگال سخت م تواند به طور کامل صالح، در صورت که جاده بس ار ضع ف است، چنگال نرم لازم است استوار است. انتخاب با ک ف ت خوب با چنگال جلو قفل کردن ک همه را ک ا ده خوب، خر د که، گوش دادن به نظرات مردم کوهستان، من نادان از چنگال کوه است. اگر شما م خواه د برا نصب قفسه جلو ا گلگ ر، مطمئن شو د که به توجه به خر د از چنگال است سوراخ پ چ مربوطه.

  • یک جفت:
  • بعدی:
  • MJ-898 کلاه دوچرخه سواری با چراغ های ساخته شده، چراغ جلو و نور عقب
  • MS-622 دوچرخه سواری فوق العاده، چراغ دوچرخه LED و نور عقب
  • MS-622 جلو چراغ های کوچک و برگشت ایمنی دوچرخه چراغ
  • MS-622T USB LED دوچرخه سواری چراغ ایمنی عقب برای کودکان و نوجوانان
  • MJ-898 دوچرخه کلاه با ساخته شده در جلو، روشن سیگنال و چراغ عقب
  • چراغ ایمنی MJ-892 برای نورپردازی در شب، 200 لومن چراغ LED با چراغ کری

محصولات مرتبط