- May 09, 2017 -

در باره لامپ دم از دوچرخه، بس ار از دانش علم در آن وجود دارد، اما دانش آموزان ک مقدار ز اد از آگاه از آن، به عنوان مثال، در شب تار ک، با نور ماش ن، ما را پ دا خواهد کرد که چراغ دم دوچرخه به عنوان اگر به تابش نور قرمز روشن، به طور که موثر م تواند پشت سر راننده نوک، و & quot؛ اخطار، در مقابل از دوچرخه سواران، و & quot؛ بنابرا ن برا جلوگ ر از تصادفات، ا من دوچرخه سواران است. اما آنچه که نور قرمز ساطع شده از دوچرخه است؟ است ک لامپ کوچک در داخل وجود دارد؟ .

در
از

در پس چرا آن را درخشان؛ ما شخصا م توان د باز کردن ک تکه از چراغها عقب دوچرخه نگاه کن د، جواب نه، نه لامپ کوچک و nbsp است؟ در واقع، چراغ دم دوچرخه با استفاده از اصل انعکاس نور منتشر م کنند قرمز. در شب، چراغ، سرشلغتس، چراغ ها نئون، و انواع وسا ل نقل ه نور تاب ده شده به لامپ دم، پس از آن انعکاس، انعکاس نور به چشم ما، بنابرا ن ما نور را بب ن د، و فکر کردم که نور به نظر م رسد از چراغها عقب ساطع م شود . همچن ن به دل ل چراغ دم خود را به رنگ قرمز است، شفاف ت رنگ تنها منعکس کننده همان رنگ به عنوان آن است، بنابرا ن، بدون توجه به چگونه بس ار از رنگ از خارج از شاخه ها نور به چراغها عقب، آن را تنها بازتاب قرمز، ما م ب ن م که نور قرمز است. <برز ل="">

  • یک جفت:
  • بعدی:
  • چراغ دوچرخه LED MJ-890 برای دوچرخه سواری شهری
  • چراغ دوچرخه LED قابل شارژر Eagle 600 USB، چراغ های چرخه زیر 100
  • MS-622 دوچرخه سواری فوق العاده، چراغ دوچرخه LED و نور عقب
  • MS-622T USB LED دوچرخه سواری چراغ ایمنی عقب برای کودکان و نوجوانان
  • چراغ های هلی کوپتر دوچرخه MJ-898 MTB با چراغ های جلو و نور ایمنی عقب هوشمند
  • کوه Helmet MJ-6058 دوچرخه سواری، سازگار با دوربین های Gopro و Helmet سواری Vented

محصولات مرتبط